VYGON MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİNEYÖNELİK
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Vygon Medikal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) ziyaretçilerinin, müşterilerinin ve ilişki içerisinde bulunduğu diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ile veri gizliliği ve güvenliğinin sağlanması bakımından veri sorumlusu sıfatıyla, toplanmış olan kişisel verilerinizin (adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz gibi kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi) kişisel verilerin işlenmesine ve bunlara ilişkin haklarınıza dair Vygon Medikal Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin “Veri Sorumlusu” olarak; kişisel verilerin korunmasına dair aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

 1. VERİ SORUMLUSU

İş ilişkinizin kurulması, ifası ve sona erdirilmesi sırasında işlenen kişisel verileriniz bakımından, Şirket, Kanun uyarınca, “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Merkez Adres : Gazi Mah. Polatlı Cad. No: 71 Yenimahalle/ ANKARA

Telefon : +90 312 215 70 07

Fax : +90 312 21580 08

İnternet Adresi : (Yapım Aşamasında)

E-Posta Adres : [email protected]

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel Veriler, Vygon Medikal Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından KVKK ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak işlenebilmekte ve muhafaza edilebilir..
Kişisel verileriniz, T.C. Anayasa’nın 20. maddesine ve KVKK’nın 4. maddesine uygun olarak veri sorumlusu Vygon Medikal Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından; Bilgi güvenliği sürecinin yürütülmesi; Talep edilen hizmetlerin sunulması; İş ve işlemlerin sahiplerinin ve muhataplarının belirlenebilmesi için gerekli kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerin kaydı, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda düzenlenmesi; Adli ve idari makamlar ile resmi kurum ve/veya kuruluşlara bilgi verilmesi; İşe alım süreçlerinde adayların değerlendirilmesi amaçları ile işlenebilir. 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ İLE HUKUKİ SEBEPLERİ

 Kişisel Veriler, Vygon Medikal Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ürünlerin tanıtımı, satışı/pazarlanması ve/veya satış sonrası destek ve kampanyaların kullanımı, bilumum araç ve kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda ve yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda ve bu kapsamda Vygon Medikal Sanyi ve Ticaret A.Ş.’nin sözleşmeler ve kanunlardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler, Vygon Medikal Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından KVKK’nun öngördüğü temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilir ve/veya aktarılabilir

      4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel Verileriniz işbu aydınlatma metninde yer alan Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve bunlara ek olarak aşağıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere, Kanun’un 8. maddesine uygun olarak yurt içinde bulunan, hukuki ve mali denetimleri amacıyla iş ortaklarına, avukatlarına ve yetkili mahkeme ve/veya icra daireleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin aktarılması halinde gereken tüm teknik ve idari tedbirler Vygon Medikal Sanyi ve Ticaret A.Ş. tarafından alınmaktadır. Ayrıca veri aktarımı yapan üçüncü kişilerden de gerekli teknik ve idari tedbirleri aldıkları konusunda taahhüt alınmaktadır.  

      5. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse; buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 1. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ:

Kişisel veri sahibi, KVKK’nın 11. maddesi gereği, Vygon Medikal Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, Veri Sorumlusu sıfatı ile, işlediği kişisel verilerini aşağıda yer alan “Kişisel Veri Bilgi Talep Formu”nu doldurarak; (a) Tıbbi görüntüleme merkezimiz adresi olan Gazi Mah. Polatlı Cad. No: 71 Yenimahalle/ ANKARA adresine elden teslim ederek, (b) Noter kanalıyla göndererek, (c) Özlük dosyasında saklanmak üzere vermiş olduğu adresinden bir e-posta ile göndererek iletebilecektir.

Bu kapsamda yapılacak olan şahsen başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde yer alan işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

VERİ SORUMLUSU

VYGON MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Versiyon:

Tarih: